నటీ నటులు↓ Anushka,  జయరాం,ఆశ శరత్,ఉని ముకుందన్,. Continue reading